Opetussuunnitelma & opintopolku

Lukuvuoden 2022-2023 opintopolkukaavioon pääset tästä

Länsi-Helsingin musiikkiopiston opetussuunnitelma (2018)

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 

Länsi-Helsingin musiikkiopistossa annetaan laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta. Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa tarvittaessa valmiuksia musiikkialan ammattiopintoihin.

Opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella musiikkia pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opinnot tukevat oppilaittemme luovan ajattelun ja osallisuuden rakentumista sekä antavat välineitä oman identiteetin ja sosiaalisten taitojen rakentamiselle.

Tehtävänämme on myös rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetuksemme perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Tavoitteenamme on oppilaittemme omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitojen sekä kulttuurisen lukutaidon vahvistaminen.

Työskentelemme vuorovaikutuksessa muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Olemme musiikkikulttuurin vahva toimija omalla toiminta-alueellamme Helsingissä. Opetuksen järjestämisessä otamme huomioon musiikkialan ammattikoulutuksen ja työelämän ajankohtaiset vaatimukset.

OPPIMISKÄSITYS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Opetuksemme perustuu oppimiskäsitykseen, jossa oppija on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan niiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa. Myönteiset oppimiskokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta vahvistavat oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistävät hänen hyvinvointiaan. Oppiminen ymmärretään kokonaisvaltaisena ja vuorovaikutteisena prosessina, jossa tietoja ja taitoja rakennetaan sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti osana yhteisöä. Oppilasta ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan ja tunnistamaan tapoja kehittää omaa oppimistaan.

Opettajalla on tärkeä tehtävä oppimista tukevan oppimisympäristön rakentajana. Tavoitteena on luoda kannustava ja turvallinen oppimisympäristö, joka tukee oppilaiden kasvua ja innostaa oppimiseen. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä luodaan edellytyksiä aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Lisäksi tavoitteena on luoda edellytyksiä taiteiden välisen osaamisen kehittämiseen.

Pyrkimyksenämme on, että Länsi-Helsingin musiikkiopistossa vallitsee myönteinen, moniarvoinen ja rohkaiseva ilmapiiri, joka toisaalta tukee oppilaitten yksilöllistä identiteettityötä sekä toisaalta antaa kokemuksia siitä, mitä merkitsee toimia yhdessä toisten kanssa. Jokaisen oppilaan yksilöllisen oppimispolun tukeminen ja samalla myös oppivan yhteisön vaaliminen ovat tärkeä osa toimintakulttuuriamme.

OPETUKSEN RAKENNE JA TARJONTA 

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus rakentuu musiikin perusopinnoista ja syventävistä opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Perus- ja syventävien opintojen opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Opistossa on myös aikuisosasto. Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö. Sekä perus- että syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.

Länsi-Helsingin musiikkiopistossa annetaan opetusta solistisissa aineissa (soittimet ja laulu), musiikin perusteissa, orkesterisoitossa, kamarimusiikissa, vapaassa säestyksessä, yhtye- tai kuorolaulussa ja säveltämisessä sekä erityiskursseilla siten kuin johtokunta vuosittain päättää. Orkesteri- ja kamarimusiikkitoiminta sekä musiikin yleiset aineet kuuluvat olennaisena osana opetuksen tarjontaan.

Opettajakollegiot tekevät lukuvuosittain soitin- ja ainekohtaiset suunnitelmat koskien opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja toteutusta. Suunnitelmat hyväksyy johtokunta.

Oppimäärää voidaan tarvittaessa yksilöllistää. Oppilaalle laaditaan tällöin opiskelusuunnitelma yhteistyössä opettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa. Yksilöllistäminen voi tarkoittaa tavoitteiden, sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien tai arviointitapojen yksilöllistämistä. Yksilöllistämisen tavoitteena on tukea oppilaan mahdollisuuksia kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan.

OPINTOPOLKU 2023-2024

Länsi-Helsingin musiikkiopiston opintopolku 2023-2024. Kuva aukeaa suurempana sitä klikkaamalla.

TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 

Musiikin perusopinnot

Opintojen tavoitteena on innostaa oppilasta musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen oppilaan omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet lähtökohtana. Pääinstrumentin opetuksessa tavoitteena on musiikin esittämisen ja ilmaisun oppiminen sekä solistina että osana ryhmää. Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen päämääränä on soittimen itsenäinen hallinta ja omaehtoinen ilmaisu. Opetuksessa oppilasta ohjataan säännölliseen harjoitteluun ja oman oppimisen arviointiin. Opintojen keskeisenä sisältönä on pääinstrumentin perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin perehtyminen. Opintoihin kuuluu myös musiikin ominaispiirteiden ja rakenteiden hahmottamisen sekä musiikin luku- ja kirjoitustaidon oppiminen. Harmoniasoittimien soiton perustaidot kuuluvat opetustarjontaan orkesterisoitinten ja laulun opiskelijoille. Perusopinnot jaetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta mielekkäisiin opintokokonaisuuksiin. Solistisiin opintoihin sisältyvät tasokonsertit, jotka perustuvat yksilöllisiin tavoitteisiin ja lisäksi yleisten aineitten tasokokeet. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia musiikin luovaan tuottamiseen improvisoinnin, säveltämisen tai sovittamisen muodossa. Opetuksessa hyödynnetään teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Perusopintojen laajuus on 500 tuntia.

Musiikin syventävät opinnot

Opintojen tavoitteena on perusopinnoissa saavutettujen taitojen ja tietojen laajentaminen ja suuntaaminen oppilaalle mielekkäällä tavalla, joka antaa valmiuksia itsenäiselle musiikin harrastamiselle ja tarvittaessa ammattiopintoihin. Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta syventämään musiikillista ilmaisuaan ja laajentamaan musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan.

Keskeisenä sisältönä on musiikillisen ajattelun, instrumentin teknisen hallinnan ja ohjelmiston tuntemuksen vahvistaminen tavalla, joka rohkaisee oppilasta käyttämään musiikkia monipuolisesti oman ilmaisunsa välineenä. Opinnoissa kehittyvä monilukutaito tukee edelleen oppilaan kriittisen ajattelun kehittymistä ja oppimisen taitoja.

Syventävien opintojen laajuus on 300 tuntia.

Lisäopetus

Länsi-Helsingin musiikkiopisto antaa musiikin syventävien opintojen jälkeistä lisäopetusta opinnoissaan hyvin menestyneille oppilaille, jotka tähtäävät musiikkialan ammattiin tai ovat muuten motivoituneita tavoitteelliseen opiskeluun. Lisäopetusta annetaan solistisissa aineissa, yhteissoitossa, sävellyksessä ja musiikin teoreettisissa tukiaineissa. Lisäopetuksen päättötyö on profiilikonsertti.

Aikuisosasto

Aikuisosasto on tarkoitettu niille oppilaille, jotka ovat suorittaneet perusopinnot, mutta eivät siirry syventäviin opintoihin. Aikuisosastolla voi opiskella korkeintaan neljä vuotta.

Opintopisteet

Munkkiniemen musiikkiyhdistyksen hallituksen päätöksellä (5.12.2023) opintojen laajuudet jakautuvat opintopisteinä Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti seuraavasti:

Laaja oppimäärä, josta 1 300 h = 48,1 opintopistettä
• josta perusopinnot 800 h = 29,6 opintopistettä
• josta syventävät opinnot 500 h = 18,5 opintopistettä

OPETUSJÄRJESTELYT

Lukuvuosi jakautuu kahteen lukukauteen, joiden yhteenlaskettu pituus on 35 opetusviikkoa. Oppilaat saavat pääaineessa opetusta 45-60 min. viikossa johtokunnan vuosittain määräämien perusteiden mukaisesti. Orkesteri- ja/tai yhtyesoittoa tarjotaan kaikille oppilaille. Kokoonpanot työskentelevät joko viikoittain tai periodeittain kokoontuen. Musiikin perusteiden opetus on ryhmäopetusta ja työskentely viikoittaista. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti iltapäivisin ja iltaisin musiikkiopiston toimitiloissa. Erityis- ja mestarikursseja sekä leirejä järjestetään periodeittain lukuvuoden aikana ja kesäisin.

OPISKELUAIKA JA TODISTUSTEN SISÄLTÖ 

Opetus Länsi-Helsingin musiikkiopistossa on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Perusopintojen opintokokonaisuuksien suorittamiseen oppilaalla on pääsääntöisesti aikaa sen lukuvuoden päättymiseen asti, jolloin hän täyttää 16 vuotta. Oppilaalle annetaan musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot. Sen sisältö vastaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen mukaisia opintokokonaisuuksia sekä opetushallituksen antamia määräyksiä.

Myös syventävät opinnot jaetaan opintokokonaisuuksiin, jotka voivat pitää sisällään erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Suuntautumisvaihtoehdot suunnitellaan tukemaan lopputöiden toteuttamista. Syventävien opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamistaan osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi koostua erillisistä kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Syventävien opintojen suorittamiseen oppilaalla on pääsääntöisesti aikaa sen lukuvuoden loppuun, jolloin hän täyttää 20 vuotta.

Mahdollisista poikkeuksista päättää rehtori soitinkollegion kanssa.

OPPIMISEN ARVIOINTI JA OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN 

Länsi-Helsingin musiikkiopistossa oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan monipuolisesti oppimisprosessin eri vaiheissa. Arviointi ja sen pohjalta annettava jatkuva palaute on vuorovaikutteista ja edistää oppilaiden osallisuutta. Arviointi voi olla suullista tai sanallista. Oppilaita ohjataan myös itse arvioimaan omaa oppimistaan ja annetaan välineitä rakentavaan vertaisarviointiin. Arviointi perustuu opintojen aikana opetussuunnitelmassa kuvattujen perusopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Musiikin laajan oppimäärän perus- ja syventävien opintojen päättyessä oppilas saa todistuksen, jossa on sanallinen arviointi hänen edistymisestään opintojen aikana.

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavia aikaisemmin suorittamiaan opintoja hyväksiluetuksi perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista ja näyttöihin osaamisesta suhteessa kunkin hyväksiluettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin.  

OPPILASVALINNAT

Oppilaat otetaan Länsi-Helsingin musiikkiopistoon vuosittain järjestettävien valintakokeiden perusteella.

YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA 

Länsi-Helsingin musiikkiopisto pyrkii jatkuvaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön huoltajien kanssa. Opiston tehtävänä on pitää vanhemmat ajan tasalla opintojen etenemisestä ja vanhempien toivotaan ilmoittavan musiikkiopintoihin olennaisesti vaikuttavista tekijöistä. Länsi-Helsingin musiikkiopiston opettajat laativat yhdessä oppilaan kanssa vuosittain henkilökohtaisen opintosuunnitelman jokaiselle musiikkiopiston oppilaalle. Tämä suunnitelma lähetetään vanhemmille tiedoksi.

YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA 

Länsi-Helsingin musiikkiopisto on läheisessä yhteistyössä lähialueen toimijoiden, kuten päiväkotien, koulujen, seurakuntien, vanhusten palvelutalojen ja kirjaston kanssa. Yhteistyönä järjestetään konsertteja ja koulutustilaisuuksia. Yhteistyö muiden musiikkiopistojen ja kulttuurilaitosten sekä taidealan vapaiden toimijoiden kanssa on tiivistä. Musiikkiopiston tärkeä tehtävä on olla Helsingin näkyvä kulttuurivaikuttaja.

OPPILAITOKSEN ITSEARVIOINTI 

Länsi-Helsingin musiikkiopisto on oppiva yhteisö, jossa itsearviointi ymmärretään jatkuvana prosessina ja olennaisena osana toimintakulttuuriamme.

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 

Tehtävät ja tavoitteet

Varhaisiän musiikkikasvatuksen päämääränä on herättää ja vaalia lapsen rakkautta musiikkiin. Tavoitteena on, että hän saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikin harrastamiselle. Opetuksessa musiikin elementit – rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointivärit ja dynamiikka muodostavat keskeisen sisällön. Lasta ohjataan ilmaisemaan itseään musiikin keinoin tukemalla hänen luovaa ilmaisuaan ja kognitiivista, sosiaalista, emotionaalista sekä motorista kehitystään. Opetuksessa hyödynnetään taiteiden välisyyttä.

Opetuksen järjestäminen

Varhaisiän musiikkikasvatus sisältää musiikkileikkikoulu- ja soitinvalmennustoiminnan. Musiikkileikkikouluopetusta voidaan järjestää perheryhmissä, musiikkileikkiryhmissä ja soitinryhmissä. Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti aamu- ja iltapäivisin.

Varhaisiän musiikkikasvatus on ryhmäopetusta. Ryhmien muodostamisessa otetaan huomioon lasten ikä, pedagoginen tarkoituksenmukaisuus sekä opetustilan antamat mahdollisuudet.

Rakentava yhteistyö vanhempien kanssa edistää lapsen hyvinvointia.

Työtavat

Musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, elämyksellisyys ja leikinomaisuus ovat varhaisiän musiikkikasvatuksen keskeisimpiä periaatteita. Työtapoja ovat mm. laulaminen, loruileminen, musiikkileikki, musiikkiliikunta, soittaminen, kuuntelu sekä säveltapailun ja musiikin merkitsemistapojen alkeisiin perehtyminen. Työskentelytavat ovat monitaiteisia.

Oppilaat

Musiikkileikkikoulun oppilaat ovat pääsääntöisesti alle kouluikäisiä lapsia, jotka otetaan Länsi-Helsingin musiikkiopiston johtokunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti. Vauvamusiikkileikkiin otetaan 3 kk – 3-vuotiaita lapsia vanhempineen ja varsinaisiin musiikkileikkiryhmiin 3-7-vuotiaita lapsia.

Musiikkileikkikoulun oppilaat eivät ole musiikkiopiston varsinaisia oppilaita.

Tuntimäärät

Opetus käsittää musiikkioppilaitoksen lukuvuoden ajan (35 opetusviikkoa per lukuvuosi) joko 45 min tai 60 min opetusjakson viikossa. Myös 30 min pituiset oppijaksot pienryhmille ovat mahdollisia. Ryhmien koko on 6-10 lasta, soitinryhmissä harkinnan mukaan. Tarpeen mukaan pyrimme järjestämään myös mukautettua opetusta.

Yhteistyö huoltajien kanssa

Opettajat järjestävät vuosittain vanhempainiltoja ja ovat jatkuvasti opetustilanteiden yhteydessä vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa.