Oppilaiden järjestyssäännöt

1. Kirjaaminen 

Kirjoittautuessaan oppilaitokseen on oppilaan suoritettava kirjaamismaksu. Maksu peritään ensimmäisen lukukausimaksun yhteydessä.

2. Opintojen aloittaminen

Oppilaan on lukuvuoden alussa ilmoittauduttava oppilaitoksessa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Ilman hyväksyttyä syytä ilmoittautumisen laiminlyöneen oppilaan katsotaan jättäneen oppilaspaikkansa.

3. Opintojen kulku

Oppilaan tulee järjestää opintonsa oppilaitoksen opetussuunnitelman määräysten mukaisesti. Ensimmäinen vuosi on koevuosi, jonka aikana todettava oppilaan edistyminen ratkaisee hänen opiskeluoikeutensa jatkumisen. Myöhemmin ilmenevästä edistymisen hidastumisesta voivat opettaja, rehtori tai tasosuorituslautakunta antaa oppilaalle kehotuksen opintojen tehostamiseksi.

Kehotuksen jälkeen jatkuva epätyydyttävä opintomenestys aiheuttaa opiskeluoikeuden menettämisen.

Oppilas on velvollinen esiintymään oppilaitoksen järjestämissä musiikki-illoissa, konserteissa ja muissa tilaisuuksissa. Musiikki-iltoihin ja oppilaskonsertteihin hänen tulee osallistua myös kuulijana.

4. Oppitunnit ja tutkinnot

Oppilaan on käytävä oppitunneillaan täsmällisesti ja valmistauduttava niihin huolellisesti.

Mikäli oppilas sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia ei voi saapua oppitunnille, on hänen ilmoitettava siitä niin aikaisin kuin mahdollista opettajilleen. Pitkäaikaisen sairauden sattuessa on ilmoitettava, miten kauan poissaolo mahdollisesti kestää.

Oppilas ei ole oikeutettu saamaan jälkikäteen niitä oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet hänen poissaolonsa vuoksi.

Oppilas on oikeutettu saamaan ne oppitunnit, jotka hän on menettänyt opettajalle tulleen esteen vuoksi.

Munkkiniemen Musiikkiyhdistys ry:n hallitus on kokouksessaan 8.9.2015 tehnyt päätöksen, jonka mukaan sairaspoissaolokäytännöt muuttuvat syksystä 2015 alkaen musiikkiopistossamme seuraavasti:

Jatkossa opettaja voi äkillisen sairauden sattuessa sairastaa korkeintaan kaksi opetuskertaa lukukaudessa ilman, että yksilötunteja korvataan oppilaille takaisin. Vasta tämän jälkeen hankitaan sijainen.

Muissa kuin äkillisissä sairastapauksissa tunnit korvataan oppilaalle normaalisti.

Päätös noudattaa linjausta, joka on voimassa useissa pääkaupunkiseudun musiikkiopistoissa.

Oppilas on velvollinen osallistumaan kaikkiin hänen opinto-ohjelmansa mukaisiin tasosuorituksiin ja  tutkintotilaisuuksiin.

5. Opetusvälineet

Oppilaan tulee itse hankkia opinnoissaan tarvitsemansa nuotit, kirjat ja muut opetusvälineet. Oppilaitoksen musiikkikirjaston käytössä ja soitinten lainauksessa noudatetaan niistä erikseen annettuja määräyksiä.

Jos oppilas hukkaa tai vahingoittaa lainaamiaan soittimia, nuotteja, kirjoja tms. on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

6. Esiintyminen oppilaitoksen ulkopuolella

Oppilaan kaikista esiintymisistä oppilaitoksen ulkopuolella tulee neuvotella asianomaisen opettajan kanssa.

Oppilaalla on oikeus esittää oppilaitoksessa harjoitettua ohjelmistoa julkisissa tilaisuuksissa asianomaisen opettajan suostumuksella.

7. Oppilasmaksut

Oppilaan on suoritettava lukukausi- ym. maksut erikseen annettuihin määräaikoihin mennessä.

Kesken lukuvuoden opintonsa keskeyttäneelle oppilaalle ei yleensä palauteta hänen suorittamiaan lukukausimaksuja.

Oppilaan on suoritettava johtokunnan määräämä maksu tasosuorituksesta, joka järjestetään oppilaan laiminlyönnin tms. syyn vuoksi hänelle erikseen, sekä tutkinnosta, jota oppilas pyytää korottaakseen arvosanaansa.

Sisaralennukset myönnetään oppilaitoksessa opiskeleville johtokunnan määräämien perusteiden mukaisesti.

Maksujärjestelyjä tai alennusta lukukausimaksusta voi oppilas hakea johtokunnan määräämien perusteiden mukaisesti.

8. Opintoja koskevat ilmoitukset

Ennen kevätlukukauden päättymistä oppilaan on määräaikaan mennessä erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti ilmoitettava opintojensa jatkamisesta, keskeyttämisestä tai päättämisestä.

Oppilaan tulee asianmukaisesti huolehtia myös mahdollisten muiden ilmoitusten antamisesta, jotka opettaja, rehtori tai johtokunta määrää.

9. Kurinpito

Oppilas on velvollinen noudattamaan rehtorin ja opettajien antamia määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat opintoja yleistä järjestystä opistossa. Oppilaan rikkoessa oppilaitoksen sisäistä järjestystä menetellään musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta annetun asetuksen säännösten ja oppilaitoksen vahvistetun ohjesäännön määräysten mukaisesti.

Kurinpitoseuraamukset ovat

1.       rehtorin antama varoitus

2.       oppilaitoksesta määräajaksi erottaminen

Oppilaan poissaolo oppitunneiltaan tai kuoro-, orkesteri- yms. toiminnasta ilman hyväksyttävää syytä tai siitä etukäteen ilmoittamatta voi aiheuttaa kurinpitoseuraamuksen.

Opetussuunnitelman määräysten edellyttämän yhteismusisointivelvoitteen laiminlyöminen ilman rehtorin myöntämää vapautusta aiheuttaa kurinpitoseuraamuksen.

Oppilas tai hänen holhoojansa ovat korvausvelvollisia oppilaan aiheuttaman toimitiloihin tai irtaimistoon kohdistuneen vahingon sattuessa.