JOHDANTO

Tämän suunnitelman tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oppilaitoksessa.  Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on valmisteltu oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Suunnitelma koskee työntekijöitä, oppilaita ja perheitä. Suunnitelma on oppilaitoksessa julkisesti esillä.

YhdenvertaisuusL 1325/2014
Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 609/1986

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO TYÖYHTEISÖSSÄ • 

Ketään ei aseteta työyhteisössä epäsuotuisaan asemaan ikänsä, elämänkatsomuksensa, vakaumuksensa, mielipiteensä, etnisen taustansa, kansallisuutensa, kielensä, sukupuolisen  moninaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai terveydentilan perusteella tai  muusta henkilöön liittyvästä syystä.

OPPILASVALINNAT

Oppilasvalinnan perusteet ovat yhtäläiset ja avoimet kaikille oppilaitokseen pyrkiville.

OPETUSTILANTEIDEN TASAPUOLISUUS (SISÄLLÖT JA MENETELMÄT) • 

Kaikille oppilaille taataan mahdollisuus osallistua opetustilanteisiin kohtuullisin mukautuksin.  Oppilaitoksen opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden opetuksen yksilöllistämiseen oppilaan edellytysten mukaan. Oppilaitoksen ohjeistusta kehitetään tarvittaessa.

OPINTOSUORITUSTEN ARVIOIMINEN 

Arvioinnissa toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelmaa siten, että kaikki arviointi on yhtäläistä ja avointa. Oppilaitoksen ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa.


YHDENVERTAISUUS OPPILAIDEN NÄKÖKULMASTA

HÄIRINNÄN JA KIUSAAMISEN EHKÄISEMINEN

Häirintää ja kiusaamista ei hyväksytä. Epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi.

Toimenpiteet
Keskustelu opettajan, oppilaan sekä oppilaan huoltajien kesken.

OPETUSTILANTEIDEN TASAPUOLISUUS (SISÄLLÖT JA MENETELMÄT)

Kaikille oppilaille taataan mahdollisuus osallistua opetustilanteisiin. Opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden opetuksen yksilöllistämiseen oppilaan edellytyksien mukaan.

Toimenpiteet
Opetusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti, sovitaan yhteisistä pelisäännöistä (opettaja omien oppilaidensa ja heidän huoltajiensa kanssa).

OPINTOSUORITUSTEN ARVIOIMINEN

Arvioinnissa noudatetaan oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti arvioinnin perusteet on kirjoitettu auki ja arvioinnin perusteet ovat kaikkien tiedossa. Opettajat noudattavat arvioinnin kriteereitä.

Toimenpiteet
Arvioinnin menettelyjen jatkuva kehittäminen

POSITIIVISET ERITYISTOIMET SYRJINNÄN VAARASSA OLEVIEN OSALTA

Erityisen tuen tarvetta eri oppilasryhmissä voidaan selvittää havainnoimalla arjen sujumista sekä keskustellen. Kohtuullisin mukautuksin pyritään varmistamaan kaikkien osallistumismahdollisuus oppimiseen yhdenvertaisesti. Opetuksen järjestelyjä voidaan monipuolistaa ja rikastaa, jos näin voidaan ehkäistä syrjintää.

OPETTAJIEN YHDENVERTAISUUSOSAAMINEN

Oppilaitoksen yhdenvertaisuussuunnitelma käydään läpi oppilaitoksen henkilöstökokouksissa. Yhdenvertaisuussuunnitelma on henkilöstön saatavilla. Kehityskeskustelussa voidaan varmistaa yhdenvertaisuusosaamisen kehityskohteita. Henkilöstölle voidaan järjestää yhdenvertaisuuskoulutusta.

Toimenpiteet
kehityskeskustelut, henkilöstökoulutus

OPETUSTARJONTA JA -JÄRJESTELYT

Oppilaitoksen opetussuunnitelma määrittelee opetustarjonnan ja -järjestelyt. Opetusjärjestelyjä voidaan mukauttaa kohtuullisesti oppilaan tarpeiden mukaan.

Toimenpiteet
palautekyselyt ja niiden pohjalta käytännön sovellukset.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Toimintaympäristö vastaa opetuksen tarpeita. Ympäristö on terveellinen ja turvallinen. Ongelmakohtiin kiinnitetään huomiota ja pyritään korjaamaan.

Toimenpiteet
Otetaan huomioon toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet syrjinnän ehkäisemiseksi.YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ

Tavoite
Ketään ei aseteta työyhteisössä epäsuotuisaan asemaan ikänsä, elämänkatsomuksensa, vakaumuksensa, mielipiteensä, etnisen taustansa, kansallisuutensa, kielensä, sukupuolisen moninaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai terveydentilan perusteella.

Toimenpiteet
Tuemme yhteisöllisyyden hyvää kehitystä työpaikassamme. Otamme ja annamme tilaa kohtuullisesti toiset huomioiden. Tiedostamme tavat, puhetyylit ja eleet arjen kohtaamistilanteissa ja ymmärrämme niiden vaikutuksen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

TOIMENPITEET SYRJINNÄN EHKÄISEMISEKSI
 • henkilöstön ja oppilaiden perehdyttäminen
  • toimintaohjeiden saatavuus
  • seuraamuksista tiedottaminen
  • syrjinnän esiintyvyyden seuranta: kehityskeskustelut, kyselyt
  • kohtuulliset mukautukset erityistä tukea tarvitseville
 
 
TOIMENPITEET SYRJINNÄN POISTAMISEKSI JA SYRJINTÄTILANTEESEEN REAGOIMISEKSI

Ohjeet oppilaille

 • oppilaita rohkaistaan puuttumaan ja kertomaan kokemuksistaan ja heitä tuetaan ja opastetaan vaikeissa tilantissa.

Ohjeet henkilöstölle

 • Jos opistossamme ilmenee tilanteita, joissa havaitset syrjintää, ilmoita siitä rehtorille, työsuojeluvaltuutetulle tai luottamusmiehelle.
TOIMINTA SYRJINTÄ- JA HÄIRINTÄTAPAUKSISSA

Luodaan työyhteisöön vakiintuneita, tiedostettuja ja yhteisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Työnohjausmahdollisuus järjestetään.

• SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI

Työyhteisössä

 • kyselyt henkilöstölle
  • kehityskeskustelut

Oppilaat ja perheet

 • kehityskeskustelut (opettaja ja rehtori)
  • keskustelut oppilaiden kanssa
  • sisäisen arvioinnin kyselyt
SUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN
 • henkilöstötiedotteet, henkilöstökokoukset, opettajan opas
  • oppilaiden tiedotteet

Opetussuunnitelmassa, toimintasuunnitelmassa ja varhaisen välittämisen mallissa yhdenvertaisuuden näkökulmia on huomioitu.